سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد : «نعمت هایم را به خلقم یادآوری کن، به آنان نیکی نما و مرا محبوبشان گردان که آنان، جز کسی را که به آنان نیکی نموده است، دوست نمی دارند».غایت آرزوی دوستداران [إرشاد القلوب]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :35
بازدید دیروز :61
کل بازدید :56438
تعداد کل یاداشته ها : 216
99/7/2
3:19 ع


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[164]

خبر مایه

فرصت شامل غنیمت دان هردم

شودازدست برون بابیش وباکم

نوشته بهرماقانون محکم

که باشی پیروش باشورخاتم

هرآنچه می کنی آیدبسویت

نتیجه میدهدباشوروباغم

الاانسان عدالت شرط راه است

نشی محزون وخافی آخرین دم

حسینی راکه بینی کربلا ساخت

رضایت بهرحق دارددمادم

طلاگرددعیارش درنظرپاک

روددرآتش آنگه می شودیم

چوبینی ماجراازشمروخولی

حسین ام درمقابل رفته بادم

چراماگشته ایم صدفرقه فرقه

به نفس خودببالیم بیش ویاکم

بجای نفس کن تابع حق

که حق داردبقاوغیراوباشدفناهم

چه گویی قدسیان مقصدکدام است

اطاعت ازخداوازرسولش کن دمادم

اولوالامرهم ادامه این طریق است

به تابع میروی قطره سوی یم

 


  
  

گفته است خالق به عیسی مسیح

گفته ای هم من ومادرالهیم غیراو

گفته است عیسی خدایاتومنزه ازاقول

نیست برمن اینکه گویم ناحقی آنهم به تو

گربگویم اینچنین آگاهی ازآن هم بحق

آنچه درنفسم بوددانی ومن نادان ازعلمم به تو

عالم غیبم تویی من نگفتم اینچنین

آنچه باشدامرتومن بجا آوردم او

گفته ام امرتوراعبدباشیدبرخدا

اوبودهم رب من هم شمارارب ازو

تاکه من بودم میان شان بوده ام آگاه زآنان

چون وفاتم کرده ای خودرقیبی هم براو

گرکه خواهی درعذاب بندگان توبوند

گرکه آمرزی شان هم عزیزوهم حکیمی توبراو

قدسیان ازچه گویی عاقبت مفهوم چیست

چون وفاتی کس نمودحق رقیب است هم براو


99/2/21::: 3:1 ع
نظر()
  
  

راه حق باشدبجاخودبچسبان باصفا

گرشودراهت چنین درصراطی مستقیم

قبل مردن سعی کن باشی اندرسلم دین

چنگ زن حبل خدامی شوی آنجامقیم

گرفلاحی طالبی دعوت خیری بکن

نهی ازمنکرنمامی شوی اندرنعیم

مومنی توبرخداروزآخرهم بجا

سرعتی درخیرکن صالحی وهم مقیم

گرکه خیری می کنی عالم است حق دربرت

خیرراهرگزنپوش عالم است حق وعلیم

چون شدی درکفردین می شوی اصحاب نار

بی نیازت کی کندمال واولادت سهیم

درمثل اینگونه نفق بادباشدسردسرد

حرث قومی رابردظلم نفسش هم به بیم

نصرباشدازخداقدسیان گوباصفا

عذب وغفرش آشکاراوغفوراست ورحیم


99/2/12::: 1:21 ع
نظر()
  
  

آنچه درذهنم شده آن باوراست

گاه گرددمعرفت گاه درگمراهی است

گاه کارددیگری گاه خودرشدش دهم

هرچه گویدهرکسی باوراست اندیشه ام

اشاعرمعتزل باشددوباوردرزمان

هریکی ازذهن خودجویدرهان وضدآن

ذهن اگرهمدل شودباواقعه

معرفت گرددازآنحاصل جمه

باورفردی وجمعی اصل باشددرکدام

کثرت وقلت کدام اصل است مدام

فردوجمع وبیش وکم برتری باشدکدام

قدسیان اصل آن شمارواقعه گرددتمام


99/1/2::: 3:36 ع
نظر()
  
  

شدمحمدهم رسولی ازخدا

آنکه بااوگشت می شوداندرعلا

شداشدابرکفورراحمانی بینشان

چیست اشدابرکفورراحمانی بینشان

کیست کافرتونمابرماعیان

آنکه والیش بودطاغوت هرآن

چشم خودکوروگوشش راکندکر

اوزبانش لال گرداندبدین سر

این چنین ثابت نمودندبرخداوند

می شوندبیرون زنورظلمت فرآیند

کافران درظلمت وتاریکی اند

بارسولان راکع وساجدی اند

بارسولان یکطرف کافران سوی دگر

این یکی نورودیگری ظلمت به سر

چونکه نوری می شوی غالبی برظلم ها

چونکه نورآیدپدیدمی شودظلمت فنا

فضل دارندازخداهم به رضوانش بقا

اعتبارش ازسجودمی شوداندرصفا

ددیده ای تواین مثل هم زتورات هم زانجیل دربقا

دانه ای آمدبرون اززمین درضعف پا

شدقوی وپابجادرتعجب زارعان

غیظ کفارآشکارزین چنین است صابران

وعده باشدازخداصالحات درعمل

آنکه باشدآمنواکاستی زایدزجهل

قدسیان کی می شودآمن وصالح عمل

اجرحق باشدعظیم شوقوی براین جمل

شوقوی وشوقوی درصفوف اشقیا

خودبکن ثابت قدم شوقوی ودرصفا


  
  
   1   2      >