سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
حارث اعور به امیر مؤمنان گفت: «ای امیر مؤمنان!به خدا سوگند، من تو را دوست دارم» . [امام صادق علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :10
بازدید دیروز :8
کل بازدید :19010
تعداد کل یاداشته ها : 139
95/8/1
5:15 ص


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[159]

خبر مایه
عناوین یادداشتهای وبلاگ
یکدل نی غوغا عشق عناوین یادداشتها[139]

چندخفتی درزمین ای بنده ام

گنج خودکن برملاپاینده ام

غفلت ازخالق کندویران دل

کن به ترمیمش جهان آباددل

کن نمازت رابپاباجان ودل

قلب خودراکن سلیم آباددل

گرکنی قلبت سلیم آن می خرم

غیرآن کی شدروااندربرم

اززبان افتدبه دل آن پابجاست

دل که بادلدارشدارزش بهاست

قدسیان خالص بشواندرشمار

صددل ارداری یکی کن بهرکار

 


95/7/11::: 10:18 ع
نظر()
  
  

گفت مولاناجنین اندربیان

یک بگفت وصدشودازاوعیان

بشنوازنی چون حکایت می کند

ازجداییها شکایت می کند

نی بخودبالدکه مخلوق خداست

هم خدابالدکه اوبی انتهاست

این شکایت هاچه باشددرشمار

خوی بددرکوی بدگردددچار

این روش درنزدایزدباطل است

سوی اورفتن مرادم حاصل است

بندعلقه برگشاازغیراو

تاشودمملووجودت خوی او

چون بدین شدخالص وبیتاشوی

این نهایت آرزوچون آن سوی

قدسیان کم کن صدایت شدفزون

سروجهرت برملاباشدکنون


  
  

گرتقاضایت نبودشکوی چرا

اشنا ناگشته ای غوغاچرا

زن بدل صیقل بکن دعوی بپا

ورنشدحاجت رواآنگه نوا

گرتمنای حقی حقواره باش 

قرب دارداوبه ماآسوده باش

هرچه خواهی درعیان ودرنهان

اوسمیع است وبصیردرهرزمان

توخودت هیچی بدون جوداو

کم بکن غوغانه ای درکوی او

ازرگ گردن به مانزدیکتر

درکجاجویی گمانت دورتر

اوبه ماممزوج ویک باشیم همه

ازخودت داری شکایت یاکه نه

قدسیان آسوده باش اندرزمان

چوتوداری یارخوش دارش عیان


  
  

سری دارم که سردارم تویی تو

دلی دارم که دلدارم تویی تو

نمایم جان خودرامن فدایت

فدایی گشتن وجان هم تویی تو

 

 

معدن نقره وگاهی هم طلا

گاه مس گاهی شوی آدم نما

آدمی راآدمیت لازم است

تابماندزنده درعصری بقا

 

بگویندعشق دربالابلندیست 

ولی من خاک راشایسته دیدم

که هرکه بیشترداردثمرها

به خاک افتاده ودرخاک دیدم


95/3/5::: 4:46 ع
نظر()
  
  

درتصورآیدوآنگه به تصدیقش بکوش

بی تصورگرکنی تصدیق تصدیقی دربیان

هرچه آیددرنظرتصویراوافتدبه ذهن

ذهن خودمعنی کنی تانمایی آن بیان

درچنین حال وزمان بایدچه کرد

درنبردافتاده این دون ودون

درپی اصلاح چان داری کنی

تانمایی پاک پاک این قوم دون

جان بدادی جان عالم شدبپا

تازمین است وزمان ارزی چواون

قدسیان خالق خریدارت بود

جان تو اومی خردبی چندوچون