سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
دل هنگام پری شکم، حکمت را بیرون می اندازد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :34
بازدید دیروز :24
کل بازدید :46667
تعداد کل یاداشته ها : 212
98/11/7
9:21 ع


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[164]

خبر مایه

شدمحمدهم رسولی ازخدا

آنکه بااوگشت می شوداندرعلا

شداشدابرکفورراحمانی بینشان

چیست اشدابرکفورراحمانی بینشان

کیست کافرتونمابرماعیان

آنکه والیش بودطاغوت هرآن

چشم خودکوروگوشش راکندکر

اوزبانش لال گرداندبدین سر

این چنین ثابت نمودندبرخداوند

می شوندبیرون زنورظلمت فرآیند

کافران درظلمت وتاریکی اند

بارسولان راکع وساجدی اند

بارسولان یکطرف کافران سوی دگر

این یکی نورودیگری ظلمت به سر

چونکه نوری می شوی غالبی برظلم ها

چونکه نورآیدپدیدمی شودظلمت فنا

فضل دارندازخداهم به رضوانش بقا

اعتبارش ازسجودمی شوداندرصفا

ددیده ای تواین مثل هم زتورات هم زانجیل دربقا

دانه ای آمدبرون اززمین درضعف پا

شدقوی وپابجادرتعجب زارعان

غیظ کفارآشکارزین چنین است صابران

وعده باشدازخداصالحات درعمل

آنکه باشدآمنواکاستی زایدزجهل

قدسیان کی می شودآمن وصالح عمل

اجرحق باشدعظیم شوقوی براین جمل

شوقوی وشوقوی درصفوف اشقیا

خودبکن ثابت قدم شوقوی ودرصفا


  
  

مابرانگیزیم بهرامت رسولی

عبدحق شوزطاغوت بریمینی

بعدظلمی گربه هجرت برخداشی

حسن دنیااجراخری اکبری شی

آنکه صبرش باتوکل برخداگشت

قول اوهم باچوکن پس دریکون گشت

نازلش کردیم بسویت ذکرخودرا

تاکه برمردم بیان برآنچه نازل کرده اورا

می کنندسجده خداراآنچه باشد

درسماودرزمین ازهمه جنبنده باشد

وزملائک مثل دیگرسجده باشدبی تکبر

خوف رب دارندعمل دارنداوامر

گفته حق هرگزنگیرشرک ودوتائی

آلهت باشدیکی گرنگته خواهی

هرچه باشددرسماودرزمینش 

ملک اوست ازغیراوخودوارهینش 

نیست شمارانعمتی ازغیرباری

چون بلایی هم رسیدسویش شتابی

هرزمان کشف ضرگرددشمارا

فرقه ای شرک آورندهم رب خودرا

این همه نعمت که دادیم بازگردندکافر

درتمتع می شوندآینده خاطر

قدسیان ازچه گویی ازکه گویی

عبدحق باش وزطاغوت برکوهی

 


98/10/13::: 2:48 ع
نظر()
  
  

خلق انسان کرده است ازنطفه ای

اوخصیم آشکاراست این سری

خلق انعامی نموددرکویتان

پشمشان ونفعشان وگوشتشان

برشماباشدجمالش وقت رفت وآمدن

حمل بارت می کندراحت نفس آمدن

رب ماباشدچنین هم رئوف است ورحیم

نیست خدائی غیراوقصدراه است وعلیم

آب باردازسمائ هم شرابی پرجمیل

هم شجرهم زرع هم ززیتون ونخیل

هم زاعناب وزکل ثمرات شدآیه ها

بهرقومی که تفکرمی کندبااین بها

کرده تسخیرشماهم شب وهم روز وهم شمس وقمر

هم نجوم آسمان شدمسخرپرگهر

آنچه باشددرزمین رنگهادراختلاف 

سخردریارانمودلحم وحلیه شدکفاف

گوشت تازه خواستن زیوری آراستن

کشتی اش بینی درآن فضل وشکری خواستن

کوههاورودهاراههابینی دران

ازعلامتهای نجم درهدایت پرتوان

نعمتش باشدفزون درشمردن ناتوان

این چنین باشدخداهم غفورومهربان

قدسیان گوشت بیارعالم جهروخفی است

این الهی واحداست خالق است وراشدیست


98/10/11::: 7:35 ع
نظر()
  
  

چون شدی تسلیم عدل واحسان بایدت

ده به ذوالقربی صفاجان ایدت

دورکن ازخودتوفحشی ومنکری

بغی هم باشدیکی ازاین سری

چون که خواهی باخدایک دیگری

باشی اندرشرک گرچه گویی برتری

می شودجرمت فزون گررهبری

می کنی خودرافناهم دیگری

گن وفاچون داده ای تووعده ای

نقض ایمانی نکن بااین سری

اوبوداگاه زاعمال شما

می کندیاداوری باشی بجا

آنچه سرمایه نمودی بهرحق

دررقابت هانکن صرفش به شق

درقیامت میشود روشن به آنچه اختلاف

می شودتبیین حتمابهرتان باروی صاف

گرخدامی خواست که یک امت شوید

لیک بایددرضلالت هم هدایت می شوید

آنچه می  کردی عمل عاقبت گرددسوال

چون قدم ثابت کنی هان نلغزان این وبال

آنچه نزدحق بودخیراست او

نزدحق باشدبقاودرفناهم غیراو

صالح ارباشدعمل درحیاطی طیب است

احسن است اجرش چومردویازن است

قدسیان برگوبه آوازوسخن

تانیایدشرک دروادی امن


98/8/14::: 4:34 ع
نظر()
  
  

روزوشب راایتی باشدزرب

می روندهمپای‌هم با اذن رب 

شب بپوشدکل هستی درخفا

نورچون ایدشودرسواخفا

اول شب هم وسط هم آخرش

هرکدام باشدنشانی ازربش 

سردی و گرمای آن وغیران 

چون‌که ایند پشت هم گرددزمان 

سردی و گرمای آن بادآورد 

بادابررا می برد آب آورد 

آب گردد حی ارض از موت آن 

ماچومردیم چنین گردیم عیان 

قدسیان گفتی خروج اینسان شود 

پس ببین چه کشته ای آن بر دهد 

 


97/8/3::: 3:44 ع
نظر()