سفارش تبلیغ
صبا ویژن
روا ساختن حاجت‏ها جز با سه چیز راست نیاید ، خرد شمردن آن ، تا بزرگ نماید . پوشیدن آن ، تا آشکار گردد ، و شتاب کردن در آن ، تا گوارا شود . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :42
بازدید دیروز :33
کل بازدید :44634
تعداد کل یاداشته ها : 209
98/9/15
5:26 ع


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[163]

خبر مایه

دیده راچون واکنم دلبربوددرمنظرم

آیتی باشدزدیده این سرشک ازبصرم

محوآن زیبای روبردست زتن صبروقرار

سینه راسوزان کندآن دل که باشدمحترم

سینه چون سوزان شوددل هم برش غوغاکند

وین تلاطم بحرراموجی سواراندربرم

عشق روی لیلی ام مجنون ترازمجنون نمود

صیدزیبامهوشم صیادخوش الحان برم

من که دردریازخون اشک ازبصرباریده ام

قدسیان هم دیده راسویت کندای دلبرم


90/7/29::: 8:56 ع
نظر()
  
  

دیده باشدپاسداری سرزتن

عشق سوزان سوی دل خم می کنند

دیده سوزددل برش سوزان کنند

سوزدل سوزان ترازآن می کنند

ای خوش آن دل راکه بادیده شود

چون یکی باشندوطوفان می کنند

دل که طوفانی شوددلبربرش

دلبرم مشتاق دل آن می کنند

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید


  
  

بلبلان نغمه زنان بسوی توپرمی کشند

عاشقان منتظرندبه عشق تودرمی زنند

آنقدردربزنندتادربروشان واشود

آهوان بندقفس به عشق توسرمی زنند


  
  

سرم درزیرخنجرحنجرم فریاددارد

شدم مشتاق کوی وصبربسیاردارم

منم عاشق برت بودم به عشاقان صبوری

بشوق دیدنت ای یاردل بیماردارم

دلم بیماردیدارجمالت ای توشیدا

که شیدامی کنی جان راکه چون دلداردارم


  
  

ای خالق ابدی خلق نمودی بشر

سکنی نموده اورابهشت پرزنعمت

بخاطرش رانده ای ابلیس بی حیارا

فرموده ای به انسان اوکه بودمحترم

محترم وباکرم علیاوسفلاشود

چون که کندبندگی خالق یکتای خویش

پابکشدآسمان درحریم خالقش

ای چه بسابنده ای قاصروکوتاه عمل

فکربه عقبی نکردخطازهرحقیقت

ابلیس بی چشم وروآنکه که خودش بنده بود

بنده خالق خودساجدوسرزنده بود

شش هزارسال کردشکربدرگاه حق

خلق نموده اورازآتش پرحرارت

خلق نموده انسان ازشکم خاک سرد

گفت خدابه ابلیس ساجدوبنده من

سجده گذاری نمابه بنده خاکیم

خلقت شده فراموش کبروغرورش گرفت

گفتا به خالق خودخلقت من زآتش

چگونه من سجده کنم به بنده خاکیت

اوزمن کمتراست آتش من پرشرر

گفت خدادورشوازنظرم توسرکش

سرکشی بنده ام نموده ای بی حیا

دورشوودورشوازنظرم توسرکش

گفت خدامهلتی تاکه کنم فتنه ای

لطف وکرم راببین مهلت اوداده حق

تاکه کندفتنه ای به بنده خاکیش

فتنه گربی حیاعجب بودفتنه گر

شوروشرربه پاکردقیامتی به پاکرد

بنده خاکیش رافتنه بیاموخته

دراثرفتنه اش دورنمودازبهشت

ازبهشت خداوندسفرنمودبه زمین

ازخلقت آدم وحوابروی زمین

خلق شده بندگان تاکه کنندبندگی

عالم اول رحم عالم دوم زمین

عالم سوم بودبرزخیان منتظر

عالم چارم کندقیامتی رابپا

تاکه کندامتحان خلقت خودزین جهان

بنده شرمنده ام مطیع خالق توباش

تانشوی روسیاه محضرپروردگار

بنده شرمنده ام خالق یکتای من

من که کنم بندگی خالق هستی خود

لطف وکرم ازتوبادبنده شرمنده را

چون که نموده ای خلق ظاهروباطن مرا

ظاهرماشدعیان باطن مابسته است

بسته به لطف وکرم باطن سربسته را

باطن سربسته ام پیش توباشدعیان

باطن سربسته راببینی درهرزمان

وانکنی باطنم پیش کسان آشکار

لطف وکرم ازتوباددرزمن امتحان

سعی وتلاشم بودعیب وخطانیارم

بنده شرمنده ام قاصروکوتاه عمل

لطف وکرم ازتوبادبنده شرمنده را

قدسم وقدسی نسب بنده شرمنده ات

عشق وامیدم تویی خالق هستی مدد