سفارش تبلیغ
صبا
سنگ را بدانجا که از آن آمده باز باید گرداند ، که شر را جز با شر نتوان راند . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :7
بازدید دیروز :10
کل بازدید :36988
تعداد کل یاداشته ها : 208
97/10/28
1:21 ص


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[163]

خبر مایه

دوستداراهل بیت دردل هوای نوگرفت

کرده صیقل این دلش تاسوزدل بالاگرفت

آتشی شدشعله وردراندرون عاشقان

رهسپارمنزل دردانه زهراگرفت

یکطرف باشدنبی چون رحمتی برعالمین

دل سپرده برعلی بیدادهابالاگرفت

آتش خشم نهفته شدرهاوشعله ور

سوزدامن سوزاودرخانه گلهاگرفت

هریکی دریک زمانی گشته پرپرمبتلا

فرق مولاضربتی ازخصم دون درجاگرفت

یک گل دیگرحسن باشدمیان مسلمین

درمحل مامنش صدپاره دل یک جاگرفت

خصم دون راضی نشدازاین شهادت دل خنک

تیرباران پیکربی جان اوماواگرفت

کن سفربرمشهددلهاببینی بیقرار

هم پیاده هم سواردرکوی عشق پامی زنند

درلقا یارخوددلدادگان هم جاگرفت

این چه شوری درحریم کوی یاردراین زمان

سردهنددرپای عشق سرهاعیان بالاگرفت

ای نبی وای حسن همراه امام هشتمین

رهبردلهاشماوسوزدل بالاگرفت

قدسیان پایان شدماه صفردرسوزوساز

پرچم مهدی بپادردین حق بالاگرفت


91/10/25::: 1:40 ع
نظر()
  
  

یاران باوفایش پیوسته جان به کف شد

عهدتمام یاران لبیک یاحسین است

دل دوستدارحقست جانهاکندفذایش

این یک نداسراسرلبیک یاحسین است

هفتادودوغزلخوان زیباغزل سرایند

هرنکته ازغزلهالبیک یاحسین است

ازخودگذشته بی تاب فرماندهان نایاب

صوت تمام مجلس لبیک یاحسین است

خونهاکنندنثارش این غنچه های زیبا

فریادعاشقانه لبیک یاحسین است

آماده گشته دنیاخونهادهدبرایش

این رمزورازدلهالبیک یاحسین است

ای قدسیان علم کن این پرچمی که سرخ است

زیبانوشته هایش لبیک یاحسین است


91/10/15::: 10:44 ص
نظر()
  
  

شب است وآسمان ماتم گرفته

سیه پوشیده بالامحفلی یکتاگرفته

زنندچشمک به هرگاهی زماتم

زمین واکرده سینه گلشنی بالاگرفته

خبربرعالم بالارسیده کربلاغوغاست

صدایی ازحرم تاعرش دل بالاگرفته

تمام کاروان مهمان یارند

محفلی زیباچنین بوی حسین بالاگرفته

قدسیان اینک علم کن پرچم سرخ شهید

تاثریااین اثربالاگرفته


  
  

سینه هامی سوزدواشکی بودهمراه رمز

پایمردی درهدف هرگزنلرزدپای لرز

می روم من درکنارتربت آموزگار

تاکنم خودرافدای رهبرپرسوزوراز

کرده بالاپرچمی درپای اوجانهابداد

این نباشدیک زمان باشدبه دوران دراز

هرزمانی شعله های عشق اوبالاکشد

باشداینجاپایمردی تاشوی همرازراز

قدسیان حالاکه افتادی دراین راه دراز

پایمردی دررهست بایدکه رفت باچشم باز


  
  

خنجری افزون کناردیده من جاگرفته

پشت دیده دل کندفرماندهی فرمان گرفته

هرچه دیده خواهددودیده می کنندفرمانبری

حق همین است تاکه فرمانی رسداوجان گرفته

این دل ودیده عملهامی کننددرداوری

خوش بودآن دیده بادل یک دمی بالاگرفته

دل بودیک تکه گوشت ودیده هم همسان او

هردوباشندنعمتی زندگی ازایزدیکتاگرفته

اشک شوق واشک غم هردوزخنجرهاچکد

خنجرزیباببین که خصلتی والاگرفته

این بودهمکاری این دیده ودل قدسیان

راه پرسوزوگدازباسوزهم بالاگرفته


91/10/14::: 3:35 ع
نظر()
  
  
   1   2   3      >