سفارش تبلیغ
صبا
نسبت دادن گناه [به دوست]، پیک جدایی است . [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :6
بازدید دیروز :10
کل بازدید :36987
تعداد کل یاداشته ها : 208
97/10/28
1:10 ص


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[163]

خبر مایه

الاای غایب ازدیده بسویم کن نظرحالا

زشعبان نیمه بگذشته بیاعالم بکن غوغا

خلایق چشمشان بردرکه صاحب ازسفرآید

کنندمهمانی آماده چراغان کردهاندحالا


  
  

السلام ای منجی عالم سلام

السلام ای مامن هرخاص وعام

منتظربرراه توبنشسته ام

صدکمرازبهریاری بسته ام

سینه پرسوزاست ازاین زندگی

تابیایی دربرم خادم شوم ازهردری

سوی چشمم کم شده امافزون گشته تبم

این تبم مرحم شودوقتی کنی عاشقترم

منتظرشوقدسیان درتابع اجرای حق

تاکه همراهی شوی بایارخودباسوزحق آفرین

 

 


  
  

به ر وزی یابه شب زادم زمادر               که اوفخری کندمن هم براوبر

شدیم مونس به هم درزندگانی           فلک  برد از برم آن را که مادر

به ماتم هم گذشتست چندروزی          به هجرانش سفرکردم زغم در

درآن وادی که پارامن نهادم                  زمن اعمال خواهندنی زمادر

به جنت اومکانش داده بودند               زمن هم محتسب می خواندازسر

به یکباره شدم ازخواب بیدار                 شدم تعبیرخواب ازمست وهشیار

بگفتندهرکسی اعمال دارد                  نویسندنامه هرکس به دفتر

توراای قدسیان باشدچه اعمال           خداراضی شودازتوبه یک سر

               مادر                    


90/4/16::: 4:47 ع
نظر()
  
  

سوارموح دریاوسبکبالان روان درآب                 اگریارم کندمستم چه غم ازموج وازغرقاب

صدای شیون مستی بریده ازخودوهستی      درآغوش  خوش یارم بغل واکرده وبی تاب

چه خوش باشدسفرزینسان که یاری دربغل باشد  بگیری دست یارخودشوی واله شوی بیتاب

اگریارت تراخواهدنگهدارت زهرطوفان            فغان  و آه  و واویلا  نصیب  آن  دل  خوناب

توهم ای قدسیان اینک قدم دروادی دل نه   نگهداری کندخالق ازآن عاشق بودبی تاب

                                                                                     


  
  

خداوندآفریدست این بشررا       زمین راگسترش دادست سمارا

هدف معلوم باشدخلقت او        چه باشی  شا کر وباشی کفورا

یکی کشور گشاید زوردارد          دگر قارون شود باشد  زر  او  را

یکی تزویر دارد او به نیت             کند کاری  کشد قومی  هما را

یکی برخودببالدعالم است او       دگر بهره  کشی  دارد شما را

یکی برظاهرش سرسجده دارند      دگر باطن  کند بیدار ها را 

یکی گویدکه من زردم سیاهم      دگر باشد سفیدی  بر سما را

نگفته نکته هابسیارباشد             گرامی  تر  بود تقوی شما را

هر آنکس رابودتقوی براو              بود او بهترین  یار خدا را

توهم ای قدسیان باشی وفادار  که پوشنداین لباسی تن شمارا

                                                                                       

 


  
  
   1   2      >