سفارش تبلیغ
صبا ویژن
علم را با عمل همراه باید ساخت ، و آن که آموخت به کار بایدش پرداخت ، و علم عمل را خواند اگر پاسخ داد ، و گرنه روى از او بگرداند . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :32
بازدید دیروز :33
کل بازدید :44624
تعداد کل یاداشته ها : 209
98/9/15
4:1 ع


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[163]

خبر مایه

آسمان مشتاق دیدارش شده

ارض هم مهداوعظمی شده

هفده ازماه است وازماه ربیع

اوگل گلشن عشق است واشده

حوریان منتظروفوج ملک

پای بوسش آمدندغوغاشده

هم محمدنام اوعبدالله هم بابش بود

آمنه دردامنش دسته گلی پیداشده

اوکه باشدامن وایمن ازخطا

می کندعصمت بپاباغ رسالت واشده

اورسول است ورسالت ازربش

مزده بادابربشرچون احمدش یکتاشده

اوبویکتارسولی دررسالت خاتم است

ازقدوم ومقدمش اینک جهان یکتاشده


90/11/14::: 4:39 ع
نظر()
  
  

یکی صبحی برون شدبهرکاری

به سراوکرده بودافکارناری

لباس ابیضی پوشیده برتن

لباسی چون عرب درپی شکاری

یکی دیگرمهیاکرده ماشین

بدنبال مسافربودآری

قضارااین دویکدیگربدیدند

سرصحبت نمودندبازوکاری

بگرمی دوستانه گفت خاموش

نمااین ضبطماشین رابه باری

که من عزرایلم قصدم به جانت

ستانم جان توبا آه وزاری

درون خودروش بوده سه تن جان

یکی راننده دودیگررزم کاری

بگفتاصاحب خودروبه دیگر

که این گویدستانم جان به زاری

بگفتاصحبت ازجان است وتسلیم

بغیرازمن وتوکس نیست آری

بگفتاصاحب خودروبه نرمی

که تواین شخص نبینی درسواری

بگفتانیست دیگری غیرازمن وتو

چه می گویی که دیگرباشداندراین سواری

شده راننده مات وسخت مشغول

که عزراییل شدهمدم سواری

به فکرچاره بودومات ومبهوت

که کی فارغ شودازاین سواری

به یکباره چراغ شدرنگ قرمز

که شدفرصت غنیمت بهرکاری

به یکباره فکندخودرازماشین

فراری آن چنان گویی که ناری

شدندشادان وخوشحال آن دوازکار

که آسوده شدندصاحب سواری

ترامن این بگفتم گردی هوشیار

شنوازقدسیان مطلب به کاری

وگرنه فوت وفن بسیارباشد

نمایندجیب توخالی به باری

 


90/11/14::: 4:25 ع
نظر()